آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زبان دهان

زبان دهان

تعبیر کلی تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب زبان، گفتار و زبان صاحب آن و همچنین تدبیر انجام کارها در انجام خوب و بد می‌باشد. تعبیر کلی
متن دوم