آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زباد

زباد

زباد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زباد داری یا اینکه کسی به تو بخشیده است، تعبیرش این است که با ادب و فرهنگ خواهی بود و مردم تو را تحسین و تعریف می‌کنند، و اگر ببینی بوی بدی می‌دهد، یـعـنـی مردم تو را نکوهش و سرزنش می‌کنند، یا اگر…
متن دوم