آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زانو

زانو

زانو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زانو، معاش و معیشت زندگانی می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش کسب و کار و معاش و معیشت زندگانی انسان می‌باشد، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش کسب و کار و همچنین محل رنج و مشقت انسان است.ابن سیرین…
متن دوم