آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زالزالک

زالزالک

زالزالک تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی زالزاک می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن دچار رنج و بیماری می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زالزالک داری و به کسی داده‌ای یا از خانه بیرون ریخته‌ای و از آن…
متن دوم