آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زاغ

زاغ

زاغ ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب یک زاغ ببینی، تعبیرش «کنیزک» هندی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر در خواب چندین زاغ ببینی تعبیرش لشکر است، ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زاغ، مرد «فاسق» و دروغگو می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب…
متن دوم