آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ریوند

ریوند

ریوند ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریوندهای فراوانی داری، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.اگر ببینی به خاطر درمان بیماری ریوند خوردی و بهبود پیدا کرده‌ای، یـعـنـی خیر و خوبی و تندرستی به دست می‌آوری، ولی اگر بر خلاف این ببینی تعبیرش رنج و…
متن دوم