آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ریختن مار

مار – ریختن مار

ریختن مار ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از آستانۀ خانۀ تو مار و عقرب افتاده است، تعبیرش این است که «پادشاه» یا شخصی بزرگ باعث غم و اندوه تو می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آسمان مار می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین دچار عذاب…
متن دوم