آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ریحان کوهی تعبیر

ریحان کوهی

ریحان کوهی نوعی ریحان است که هم تخم آن مورد استفاده قرار می‌گیرد که به آن "تخم شربتی" می‌گویند و از آن شربت تهیه می‌گردد و هم مانند انواع دیگر ریحان از سایر قسمت‌های آن استفاده می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریحان کوهی…
متن دوم