آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ریحان تعبیر

ریحان

ریحان ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب، ریحان سبز و پاکیزه و خوشبوئی ببینی، تعبیرش این است که صاحب فرزند می‌شوی. حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در باغ تو ریحان سبز و بلند شده و بوی آن به مشامت می‌رسد، تعبیرش این است که صاحب…
متن دوم