آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رگ

رگ

رگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر رگ‌های بدن به بستگان و فامیل تو برمی‌گردد، زیرا رگ‌ها در تمام بدن گسترده شده و تعبیر خواب هر یک در زیر آمده است: ● رگ‌های دست و بازو: مربوط به برادران و بستگان مادر می‌شود. ● رگ‌های پشت: مربوط به قوم و…
متن دوم