آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روی درخت بودن

درخت – روی درخت بودن

روی درخت بودن اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی درختی رفته‌ای و از میوۀ آن می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن صاحب مال و اموال می‌شوی یا سخنی میشنوی که باعث شادی و خوشحالی تو می‌شود (مگر درختانی مثل زردآلو که تعبیر آن‌ها…
متن دوم