آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رویش یا پاکیزگی تعبیر

دندان – رویش یا پاکیزگی

رویش یا پاکیزگی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دندان‌های تو زیادتر شده یا خوب و پاکیزه هستند، تعبیرش این است که با توجه به نوع دندان یکی از آن‌ها صاحب مقام و منزلت و خیر و خرمی خواهد شد.اگر ببینی در کنار دندان تو دندان دیگری درآمده…
متن دوم