آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روغن زیتون

روغن زیتون

روغن زیتون ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب روغن زیتون علم و دانش و حکمت می‌باشد، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش مال و نعمت و خیر و برکت است .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روغن زیتون را تصفیه و صاف می‌کنی و از آن می‌خوری، تعبیرش…
متن دوم