آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روغن تعبیر

روغن – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی همۀ بدن تو روغنی شده است، تعبیرش این است که بیمار می‌شوی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی لباس تو روغن‌آلود شده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع)…

روغن

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب روغن، مال و نعمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرکنندگان گفته‌اند: تعبیرش ارث و میراث است، ‌‌‌‌‌ ولی اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر خواب روغن غم و اندوه می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب خوردن و…
متن دوم