آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روشن کردن چراغ تعبیر

چراغ – روشن کردن چراغ

روشن کردن چراغ جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با آتش‌زنه چراغ را روشن می‌کنی، تعبیرش این است که اگر ازدواج کرده‌ای، از زنت صاحب فرزند می‌شوی، یا اگر غریب هستی، ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری، و یا اگر سفر کرده‌ای داری، به…
متن دوم