آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روشن کردن عود

عود – روشن کردن عود

روشن کردن عود ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کنار خودت عود دود کرده‌ای، تعبیرش این است که مردم به تو آسایش و راحتی می‌رسانند، در جائی دیگر نیز می‌گوید تعبیرش این است که شغلی را یاد می‌گیری و از آن سود و منفعت به دست می‌آوری و با مردم…
متن دوم