آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزه گرفتن

روزه گرفتن

روزه گرفتن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در ماه رمضان روزه گرفته‌ای، تعبیرش گرانی و کمبود مواد غذائی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر روزه گرفتن برقراری دین خداوند و رهائی از غم و اندوه و ایمنی و مصونیت از…

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب صحت بدن است

گفتار ائمه معصومین,چند چيز موجب صحت بدن است اول - مسافرت كردن دوم - روزه گرفتن سوم - خوددارى از انداختن آب دهان در مسجد چهارم - كم خوردن پنجم - آب خوردن در روز در حال ايستاده ششم - طعام نخوردن مگر در وقتى كه گرسنه باشد هفتم…
متن دوم