آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روده تعبیر

روده

روده ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روده‌ای را به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است و خورده‌ای، تعبیرش این است که از بستگانت به تو خیر و منفعت می‌رسد و ممکن است که آن‌ها از طرف تو به شرافت و سعادت برسند. اگر ببینی رودۀ کسی را…
متن دوم