آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رودخانه تعبیر

رودخانه

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب رودخانه بزرگ، مردی بزرگ می‌باشد ‌‌‌‌‌و هر چه رودخانه بزرگ‌تر و صاف‌تر باشد، بزرگی و منزلت و دینداری آن مرد بیشتر می‌باشد در غیر اینصورت ظالم‌تر و«فاسق‌تر» است،‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند:…
متن دوم