آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روباه تعبیر

روباه

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب روباه، مرد خیانتکار و شرور و فریبنده و مکار یا زن و «کنیزک» دروغگویی از بستگان می‌باشد،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش شخصی دروغگو است . تعبیر کلی
متن دوم