آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رهایی از بند تعبیر

دربند بودن – رهایی از بند

رهایی از بند ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بند را شکسته‌ای، تعبیرش این است که احتمالاً در دین و ایمانت دچار ضعف و سستی خواهی شد خصوصا اینکه دست تو در بند باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با یک دست، دست دیگر خودت را باز…

بسته بودن – رهایی از بند

رهایی از بند ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بند را شکسته‌ای، تعبیرش این است که احتمالاً در دین و ایمانت دچار ضعف و سستی خواهی شد خصوصا اینکه دست تو در بند باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با یک دست، دست دیگر خودت را باز…
متن دوم