آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رنگ کلاه تعبیر

کلاه – رنگ کلاه

رنگ کلاه ● سیاه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کلاه سیاه روی سر داری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد (البته اگر در بیداری هم کلاه سیاه بر سر خودت قرار می‌دهی) . ● سفید: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کلاه سفید روی سر داری،…
متن دوم