آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رنگ سبز تعبیر

رنگ سبز

رنگ سبز ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سبز بودن لباس و غیره، خیر و درستی در دین و دنیا می‌باشد. رنگ سبز
متن دوم