آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رنگ زرد

رنگ زرد

رنگ زرد امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب رنگ زرد بیماری است، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی با لباس زرد رنگ غذای زرد رنگ می‌خوری، تعبیرش بیماری می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیر همۀ چیزهای زرد مثل لباس‌های زرد یا خوردنی‌ها و…
متن دوم