آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رنگ ریش تعبیر

ریش – رنگ ریش

رنگ ریش ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش‌هایت سیاه و قرمز می‌باشد، تعبیرش این است که به خاطر سرپرستی و ریاست بر خانه دچار شکایت و قضاوت و داوری می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جوان شده‌ای و ریش‌های سفید تو سیاه شده است،…
متن دوم