آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رقص با سازهای مختلف

رقص با سازهای مختلف

رقص با سازهای مختلف ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با صدای طبل می‌رقصی و پایکوبی می‌کنی، تعبیرش غم و اندوه است.اگر ببینی همراه دهل زدن، نواختن نِی و رقص و پایکوبی نیز انجام می‌دهید، تعبیرش غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.ابراهیم کرمانی…
متن دوم