آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رقصیدن

رقصیدن

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب رقصیدن غم و اندوه می‌باشد، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش غم و اندوه و مصیبت است، ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش برای صوفی‌ها و کسانی که خیلی می‌رقصند غم و اندوه است، بعضی از تعبیرگران نیز…
متن دوم