آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رفتن یا فرود از آسمان

آسمان – رفتن یا فرود از آسمان

رفتن یا فرود از آسمان اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی باد مردم آنجا را به هوا برده است، تعبیرش این است که مردم به شرافت و بزرگی می‌رسند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در آسمان هستی، یـعـنـی برایت مسافرتی پیش می‌آید که در آن به…

رفتن یا فرود از آسمان

رفتن یا فرود از آسمان اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی باد مردم آنجا را به هوا برده است، تعبیرش این است که مردم به شرافت و بزرگی می‌رسند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در آسمان هستی، یـعـنـی برایت مسافرتی پیش می‌آید که در آن به…
متن دوم