آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رفتن در رود تعبیر

رودخانه – رفتن در رود

رفتن در رود ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد رودخانه بزرگ و صافی شده‌ای، تعبیرش این است که با مرد دینداری رابطه و آشنایی برقرار می‌کنی.اگر ببینی وارد رودخانه بزرگی شده‌ای که آبش تیره می‌باشد و ته آن لجن جمع شده است، یـعـنـی با مرد…
متن دوم