آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رفتن به قبرستان

قبرستان – رفتن به قبرستان

رفتن به قبرستان ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای زیارت اهل قبور به قبرستان رفته‌ای، تعبیرش این است که به زندانی‌ها دلداری می‌دهی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به قبرستان می‌روی، یـعـنـی فقیر می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری). حضرت…
متن دوم