آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رفتن به بهشت

رفتن به بهشت

رفتن به بهشت جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به طرف بهشت می‌روی، تعبیرش این است که همواره در راه حق و حقیقت خواهی بود .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی تا نزدیک بهشت آمدی، ولی داخل نرفتی و بازگشتی، یـعـنـی تا حد مرگ بیمار می‌شوی ولی…
متن دوم