آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رختخواب تعبیر

رختخواب

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر رختخواب، زن می‌باشد و خوب و بد آن به زن برمی‌گردد،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش حاکمیت و تن‌آسائی می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مُتَّكِئِینَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ... _ در حالی…
متن دوم