آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رباب

رباب

رباب ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب رباب، کارهای لهو و بیهوده و حرف‌های دروغ می‌باشد.اگر در خواب ببینی رباب می‌زنی، تعبیرش این است که نسبت به سخنان باطل و محال خشنود و راضی خواهی بود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر شخص بیماری در خواب ببیند که…
متن دوم