آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ران تعبیر

ران

ران ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ران، قوت تو و فامیل و بستگانت می‌باشد. ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر خواب ران راست، قوم و خویش پدر، و ران چپ، قوم و خویش مادر تو است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ران تو شکسته یا افتاده است،…
متن دوم