آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رام بودن تعبیر

حیوان چهارپا

رام بودن ابتدا تعبیر چهارپایی که مشاهده شده باید بررسی و مطالعه گردد؛ مثلاً اگر اسب یا خر دیده شده به تعبیر همان‌ها مراجعه شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چهارپایی را در اختیار گرفته‌ای که رام و فرمانبردار است، تعبیرش این است که…
متن دوم