آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر و تسبیح

ذکر و تسبیح

ذکر و تسبیح ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تسبیح می‌کنی، تعبیرش این است که در برابر فرمان الهی مطیع و فرمانبردار هستی و از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی .اگر در خواب ببینی با خودت تسبیح داری، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی،…
متن دوم