آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذوب فلزات

ذوب فلزات

ذوب فلزات ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آهن یا مس می‌گدازی و ذوب می‌کنی، تعبیرش این است که پشت سر مردم غیبت خواهی کرد و از آن‌ها بدگوئی می‌نمائی . ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مس را ذوب می‌کنی و تصفیه می‌نمایی، تعبیرش…
متن دوم