آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیگ تعبیر

دیگ

دیگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دیگ، «کدبانو» یا صاحب‌خانه می‌باشد، و هر عیب و نقصی در آن ببینی، تعبیرش مربوط به این دو نفر می‌شود.اگر در خواب ببینی در دیگ گوشت و خوردنی قرار دارد، تعبیرش این است که رزق و روزی حاضر و آماده و بدون زحمت به…
متن دوم