آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیوانگی تعبیر

دیوانگی

دیوانگی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دیوانه شده‌ای، تعبیرش این است که به اندازۀ دیوانگی مال حرام به دست می‌آوری، ولی آن را خیرات می‌کنی و مردم تو را سرزنش خواهند کرد،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: یـعـنـی به فساد و گناه تمایل و گرایش…
متن دوم