آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیوار تعبیر

دیوار

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دیوار، حال و روز تو در دنیا می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: تعبیرش مردی بزرگ است (به اندازه بزرگی دیوار) تعبیر کلی
متن دوم