آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن مار در خواب

مار

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مار، دشمن پنهان می‌باشد. اگر ببینی در خانه مار وجود دارد، تعبیرش دشمنی از اهل خانه می‌باشد، ولی اگر مار را در صحرا ببینی، تعبیرش دشمنی بیگانه است. تعبیر کلی
متن دوم