آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن سوار شدن اسب در خواب

سوار اسب

سوار اسب حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی پشت اسب تازی نشسته‌ای و آن اسب هم رام و فرمانبردار تو می‌باشد، تعبیرش این است که به اندازه خوبی و قیمت اسب عزت و بزرگی و کامیابی و بهره‌مندی بدست می‌آوری . اگر ببینی اسبی را بدست آوردی…
متن دوم