آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن روشنائی در خواب

روشنائی

روشنائی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی محیط تاریکی که در آن قرار داشته‌ای روشن شده است، تعبیرش این است که توبه می‌کنی و به راه راست هدایت می‌شوی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از تاریکی وارد روشنایی شده‌ای، یـعـنـی از فقر به…
متن دوم