آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن رفتن با باد در خواب

باد – رفتن با باد

رفتن با باد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی باد تو را بلند کرد و از جائی به جای دیگر برده است، تعبیرش این است که به مسافر دوری می‌روی و در آن سفر به اندازه‌ای که باد تو را در زمین برده است، به جاه و مقام و بزرگی می‌رسی. امام صادق…
متن دوم