آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن خواب پای پرنده

پا – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پوست پای تو روشن می‌باشد، تعبیرش این است که کار تو به نتیجه می‌رسد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پای تو می‌لرزد، یـعـنـی در مسافرت دچار زحمت و مشقت می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی…
متن دوم