آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن خواب متعفن شدن

متعفن شدن

متعفن شدن جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بین مدفوع می‌روی یا اینکه در جاده یا خانه در بین مدفوع غرق شده‌ای، تعبیرش این است که «پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود.اگر ببینی پایت را روی مدفوع قرار دادی و سُر خوردی و به زمین افتادی و…
متن دوم