آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن خواب درگیری با کسی

ابلیس – درگیری یا غلبه

درگیری یا غلبه حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی بر ابلیس غلبه نموده‌ای (بدون جنگ و درگیری)، تعبیرش این است که تمایل به خیر و درستی خواهی داشت، ولی اگر ببینی ابلیس بر تو غلبه نموده، یـعـنـی تمایل به گناه و فساد خواهی داشت.اگر…
متن دوم