آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن خواب باد تند

باد – سایر موارد

سایر موارد امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای باد عبارتند از: 1- بشارت و خبر خوش 2- فرمانروائی 3- مال 4- مرگ 5- عذاب 6- کشتن 7- بیماری 8- شفا 9- راحتی و آسایش سایر موارد
متن دوم