آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن خواب امام حسن

امام حسن و حسین (ع)

امام حسن و حسین (ع) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن امام حسن و امام حسین (ع) این است که با یکی از بزرگان یا شخصی ارتباط برقرار می‌کنی و از او خیر و منفعت به دست می‌آوری و سرانجام به درجه شهادت خواهی رسید . امام حسن و حسین (ع)
متن دوم