آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن خواب اذان

اذان – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی اذان می‌گوید و شنیدی، تعبیرش این است که در عبادت و بندگی سست و کاهل هستی و کسی تو را به اطاعت و بندگی دعوت می‌کند .اگر ببینی کلمات اذان را به طور ناقص و کم و زیاد و اشتباه می‌خوانی،…
متن دوم